Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

PEP-3 PL

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 (Psychoeducational Profile, Third Edition – PEP-3; Schopler, Lansing, Reichler i Marcus, 2005) to wstandaryzowane narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub innymi trudnościami rozwojowymi w wieku 2-6 lat.

PEP-3-PL składa się z dwóch części. Pierwsza, tj. Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 mierzą zachowania przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe). Część druga to Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego funkcjonowanie. 

Narzędzie może być wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.

Diagnoza PEP-3-PL składa się ze spotkania z rodzicami, 2-3 spotkaniach z dziećmi i omówienia wyników.

Diagnoza PEP-3-PL: 350 zł

Opinia po diagnozie: 150 zł